Surowsze kary dla sprawców przemocy wobec dzieci. Obligatoryjna denuncjacja.

W dniu 13 lipca weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu karnego, zaostrzające system kar przewidzianych dla sprawców popełnionych na szkodę małoletnich oraz osób nieporadnych, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności oraz opiece i rodzinie. Nowelizacja poszerza również enumeratywny katalog przestępstw, co do których istnieje tzw. obowiązek denuncjacji, którego niedopełnienie skutkować może odpowiedzialnością karną. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy- Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 773) i mają na celu podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny.

W pierwszej kolejności dzieje się tak z uwagi na poszerzenie katalogu okoliczności, dotyczących popełnienia czynu zabronionego oraz związanych z osobą sprawcy, które sąd uwzględnia w celu ustalenia konkretnego rozmiaru sankcji karnej - tzw. dyrektywy sądowego wymiaru kary określone w art. 53 k.k. W paragrafie 2. tego przepisu wskazano, że: Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia (...).

Surowiej będzie też karane znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny. A to z uwagi na wprowadzenie kwalifikowanej postaci przestępstwa znęcania się określonego w art. 207 § 1 k.k. Przestępstwo znęcania się, w formie podstawowej (art. 207 § 1 k.k.), aktualnie jest występkiem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, zaś w formie kwalifikowanej, określonej w dodanym § 1a (Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny), zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do 8 lat.

Jak już wskazano zmiany zakładają obowiązek denuncjacji, czyli prawny obowiązek zawiadamiania organów ścigania przez osoby, które mają wiedzę o przestępstwie popełnionym na szkodę dziecka. Poza dotychczasowym wyliczeniem, jako nowe w katalogu zawartym w art. 240 k.k., sankcjonowane będzie zatem niepowiadomienie o przestępstwie określonym w:

  • art. 156 k.k. - spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  • art. 197 § 3 i 4 k.k. - kwalifikowane postacie przestępstwa zgwałcenia,
  • art. 198 k.k. -wykorzystanie bezradności innej osoby w celu odbycia stosunku lub innej czynności seksualnej,
  • art. 200 k.k. - odbycie stosunku lub innej czynności seksualnej z małoletnim poniżej lat 15.

Jednocześnie wyłączono karalność niezawiadomienia o przestępstwie osoby pokrzywdzonej tym przestępstwem.

 

Poniżej linki do:

Szersze informacje można znaleźć również na stronie Rzecznika Praw Dziecka, który był inicjatorem nowelizacji Kodeksu karnego w tym zakresie. - https://brpd.gov.pl/…/reaguj-na-przemoc-wobec-dzieci-od-dzi…